Sponsoring

Om als vereniging of stichting te kunnen functioneren is geld nodig. Verenigingen hebben, in tegenstelling tot een stichting, leden en krijgen via contributie geld binnen. Beide kunnen via donateurs aan extra inkomsten komen.

Naast inkomsten uit contributie en donateursbijdragen kunnen verenigingen en stichtingen via o.a. sponsoring en giften geld binnenhalen. Omdat er vele mogelijkheden zijn voor sponsoring, vind je op deze pagina een overzicht van de vele mogelijkheden.

Sponsoring door bedrijven

Bedrijven uit de regio zijn over het algemeen wel bereid om verschillende initiatieven van verenigingen en stichtingen te sponsoren om zo hun binding met de gemeenschap te versterken. Vele van ons hebben of kennen wel een bedrijf die mogelijk zou willen sponsoren.

Rabo ClubSupport

Rabobank is een coöperatieve bank en heeft leden. Met ClubSupport geeft de bank ieder jaar een deel van de winst aan clubs in de regio. De leden van de bank stemmen op de clubs en het aantal stemmen bepaalt de verdeling.

Heeft u als club een rekening bij de Rabobank, dan krijgt u jaarlijks bericht om zich aan te melden voor de ClubSupport-actie. Heeft u als particulier een rekening, dan kunt u lid worden van de Rabobank om zo mee te kunnen stemmen over de verdeling onder de clubs.

Meer info op rabobank.nl/leden/clubsupport

Coöperatie Windenergie Waterland (CWW)

De CWW heeft 2 windmolens voor de kust van Marken en met de opbrengst daarvan steunen zij clubs uit de regio.

“Jaarlijks heeft de CWW een sponsorbudget voor maatschappelijke organisaties in de regio. Daarmee willen we zoveel mogelijk mensen uit de gemeenten Waterland en Edam-Volendam laten meeprofiteren van de opbrengsten van onze windmolens bij Marken.”

“Projecten en initiatieven die bijdragen aan het maatschappelijk welzijn en een positieve impuls geven aan het sociaal cultureel leven in de gemeenten Waterland en Edam-Volendam kunnen zich hiervoor inschrijven. De organisaties moeten voor iedereen toegankelijk zijn en geen winstoogmerk hebben. Per organisatie keren we maximaal €1000 uit.”

Meer info op cwwaterland.nl/meedoen/sponsoring

Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

De NAM wint aardgas uit de Nederlandse bodem. In gebieden waar de NAM actief is, ondersteunt zij lokale initiatieven Een van de gasvelden waaruit zij gas wint is het Middelie-veld. Om die reden kunnen clubs uit deze regio een donatieverzoek bij de NAM indienen. Er zijn hiervoor 2 opties:

“1. Een kleinschalig donatieprogramma voor de ondersteuning van leefbaarheidsprojecten en dorpsevenementen in de leefgemeenschappen direct grenzend aan onze productie-, behandeling- of opslagfaciliteiten. Het gaat hierbij om kleinschalige ondersteuning met een maximum bijdrage van € 1.000. Co-financiering en eigen inbreng, bijvoorbeeld in de vorm van zelfwerkzaamheid, zijn hierbij een vereiste.”

“2. Donatieprogramma voor de verduurzaming van sociaal, maatschappelijke accommodaties. Ontmoetingsplaatsen zoals bijvoorbeeld dorpshuizen, buurthuizen en sportkantines vervullen een belangrijke rol in het onderhouden en het versterken van de sociale cohesie binnen een leefgemeenschap. Vanuit deze functie is het voortbestaan van deze sociale daken van belang voor de regio’s waarin de NAM actief is.”

Meer info op nam.nl/over-nam/donatieprogramma

Gemeente Edam-Volendam

Subsidies

De gemeente Edam-Volendam heeft verschillende subsidies om maatschappelijke doelen te realiseren en de daarmee beoogde resultaten te bereiken.

“In onze gemeente is een ruim aanbod aan ontwikkelde initiatieven en activiteiten te vinden die bijdragen aan deze doelen en resultaten. Hierin draagt de gemeente onder andere in bij met behulp van subsidie.”

Meer info op edam-volendam.nl/subsidies

Giften

Naast subsidies kan de gemeente ook giften verstrekken aan verenigingen en stichtingen. In tegenstelling tot subsidies zit er aan giften geen financiële verantwoording gebonden.

Bij een jubileum van een vereniging of stichting kan het college (burgemeester en/of wethouder(s)) worden uitgenodigd door een mail te sturen naar het Bestuurssecretariaat (bestuurssecretariaat@edam-volendam.nl).